Hållbarhet

I vårt åtagande att bygga en bättre framtid är vi drivna av en vision där hållbarhet och innovation är kärnan. Arbetet pågår för fullt och vi har satt höga mål som vi strävar efter. Några ambitiösare än andra, men alla lika nödvändiga.

 • Klimatneutralitet för alla projekt, och detta över hela värdekedjan.
 • Självförsörjande fastigheter som är energioberoende, vilket innebär noll köpt energi.
 • Noll avfall där allt som genereras antingen återvinns eller återanvänds.
 • Hållbara materialval med fokus på förnybart, återvunnet eller återbrukat material.
 • Transporter utan fossila bränslen som främjar en grönare framtid.
 • Områdena och fastigheter är estetiskt tilltalande och utformade så att de främjar trygghet och säkerhet.
 • Förstärkt gemenskap genom design med fokus på att aktivt främja sociala interaktioner, ökad utevistelsetid och odlingsmöjligheter.
 • Ökad biodiversitet jämfört med områdets tidigare tillstånd.
 • Trygg arbetsmiljö där ingen behöver oroa sig för sin hälsa eller arbetsplatsolyckor.
 • Mångfald och inkludering, vilket stärker vår företagskultur och resultat.
 • Lärlingskap på alla våra projekt, för att ge nästa generation en chans.

Dessa mål reflekterar en holistisk syn på hållbarhet, där människors välmående och naturens hälsa går hand i hand. För att nå dessa mål samarbetar vi nära med flera aktörer, med en bas i ISO 26000 och Agenda 2030, som styr oss i vårt arbete med samhällsansvar. Genom innovation, teknik och samarbete ser vi till att dessa visioner inte enbart blir verkliga, men också ekonomiskt hållbara.

För oss handlar hållbart byggande inte enbart om strukturerna vi reser, utan också om de mellanrum vi skapar däremellan. Vi tror att livet mellan husen är avgörande för att främja gemenskap, välmående och social samhörighet. Genom att utforma våra gårdar och utrymmen med omsorg, siktar vi på att bli en plattform för spontana möten, lek och samspel. Varje gård är skapad med en tanke att öka livsglädjen av att vistas utomhus. Genom att erbjuda odlingsmöjligheter, skapar vi utrymme för grön tillväxt och gemenskap. Våra designval bidrar till att förlänga den tid människor vill spendera utomhus, vilket i sin tur ökar interaktioner och stärker gemenskapen. Biologisk mångfald är en annan viktig aspekt. Genom att integrera varierade växtarter och habitat, gynnar vi inte bara vår flora och fauna, utan även de invånare som kan njuta av den naturliga skönheten.

För oss är det tydligt: En hållbar fastighet handlar inte bara om byggnaden i sig, utan om hur den bidrar till en större gemenskap, samhörighet och glädje.

Vi har under flera år stegvis ökat fokuset på vårt hållbarhetsarbete och förbättrat resultaten. Miljöbyggnad Silver var tidigare vår strävan, men det räcker inte för att bevara planeten för kommande generationer och vi intensifierar nu arbetet med högre krav.

Vi bygger inte bara hus. Vi skapar hållbara platser där man trivs och växer.

Bilder